Smart World Asia Co., Ltd.

 

Work and Travel USA

โปรแกรม Work and Travel USA เป...

 

Internship/Career Training USA

โครงการ Internship USA นี้...

 

Internship New Zealand

การฝึกงานในประเท...

 

Internship Program Australia

บริษัทฮัลโล เวิลด...

 

Work and Study UK

คุณอยากทำงานในปร...

HTMiได้เข้าเป็นสมาชิกที่ได้การรับรองของ SQS

เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ขณะนี้ HTMiได้เข้าเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของสมาคมรับรองคุณภาพและระบบการจัดการของสวิตเซอร์แลนด์หรือ SQS ซึ่งเป็นสมาคมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับรางวัลและได้รับการรับรองตามมาตรฐานของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

สมาคมรับรองคุณภาพและระบบการจัดการของสวิตเซอร์แลนด์หรือ SQSก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1983เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆ ที่จัดการด้านการรวบรวบและรับรองมาตรฐานจากทั่วโลก และทุกวันนี้ SQSก็นับเป็นองค์กรชั้นนำในด้านดังกล่าวของสวิสเซอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยพนักงานประจำจำนวน 142 คน และพนักงาน 5คนในจำนวนนั้นเป็นพนักงานฝึกหัดอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสและอิตาลี นอกจากนั้นยังมีผู้ร่วมงานอีกมากมายจากทั่วโลกเป็นจำนวนถึง 262 คน สิ่งนี้เองทำให้ SQSตั้งอยู่บนระบบการทำงานที่มั่นคงในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในเชิงกฎหมายนั้น SQSจัดว่าเป็นสมาคมจึงเป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งผลกำไร

ขณะนี้ใบประกาศนียบัตรของ SQS นั้นเป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยความช่วยเหลือจากการบริการด้านการรับรองของสวิสเซอร์แลนด์หรือ SAS สมาชิกปัจจุบันของเครือข่ายการรับรองระดับนานาชาติหรือ IQ Net และการร่วมมือทำงานด้านสัญญาและข้อตกลงของหุ้นส่วนที่ได้รับการรับรอง

สถาบัน HTMi นั้นเป็นองค์กรได้รับการรับรอง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sqs.ch

 

Hello World ได้รับการแต่งตั้งจากบริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ

IELTS

Hello World - Study Work Travel Internship Experience USA Australia UK IELTS Tax Refund

You are here: หน้าเเรก โครงการ นิวซีแลนด์ กลุ่มการศึกษาภาษาอังกฤษ