Smart World Asia Co., Ltd.

 

Work and Travel USA

โปรแกรม Work and Travel USA เป...

 

Internship/Career Training USA

โครงการ Internship USA นี้...

 

Internship New Zealand

การฝึกงานในประเท...

 

Internship Program Australia

บริษัทฮัลโล เวิลด...

 

Work and Study UK

คุณอยากทำงานในปร...

การขอคืนภาษี

 

หากคุณต้องการได้รับภาษีคืน คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • กรอกรายละเอียด Tax Refund Application Form ให้ครบถ้วน
 • กรอกรายละเอียด IRS tax forms: 2848, 8821
 • กรอกรายละเอียด Customer Agreement and Power of Attorney
 • หลังจากที่คุณกรอกรายละเอียดครบถ้วน กรุณาส่งข้อมูลหาเราได้ที่ อีเมล: info@smartworldasia.com หรือ แฟกซ์ 02-631-2701 x 111

กรุณาเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อทำการปริ้นเอกสารทั้งหมด Downloads และ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • 2848 Power of Attorney and Declaration of Representative – มี 2 หน้า:
  • หน้า 1: ในข้อที่ 1 กรุณาใส่ตัวอักษรขึ้นต้นของชื่อและนามสกุลของท่าน ลงในช่องที่มีสัญลักษณ์ กากบาท เช่น Lady Gaga
  • หน้า 2: ในข้อที่ 7 กรุณาลงชื่อและใส่วันที่ (ว.ด.ป) ลงในช่องที่มีสัญลักษณ์ กากบาท
 • 8821 - Tax Information Authorization Form - กรุณากรอกชื่อและวันที่ลงในแบบฟอร์มเท่านั้น
 • Customer Agreement form - กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดลงในช่องว่าง
 • Power of Attorney form - กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดลงในช่องว่าง

เอกสารสำหรับยื่นเรื่องขอคืนภาษีมีดังต่อไปนี้

 1. สำเนา Social Security Card (กรณีที่ไม่มี แต่จำเลขได้ ขอให้ระบุเลขมาด้วย)
 2. สำเนาหน้า J-1 visa
 3. สำเนา DS-2019 (ถ้ามี FICA tax)
 4. สำเนา Passport
 5. สำเนา W-2 form หรือ สำเนาต้นขั้ว last paycheck (ของทุกงานที่ทำตลอดช่วงเวลาเข้าร่วมโครงการ)
 6. ข้อมูลของท่าน - หากท่านได้มีการเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์ หรือ เปลี่ยนอีเมล กรุณาแจ้งให้ทราบ
 7. สำเนา Book Bank ในประเทศไทย (สำหรับโอนเงิน refund ของน้องเข้าบัญชี) เลขที่บัญชีนี้สามารถกรอกให้ได้ ไม่จำเป็นต้องสำเนาก็ได้

ส่งมาทาง อีเมล มาที่ info@smartworldasia.com โดยการ scan เอกสารข้างต้นและแนบเอกสาร มาให้ หรือแฟกซ์มาที่ 02-631-2701 ext. 111.

แบบฟอร์ม IRS ต้องทำการสแกนโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • กรุณาตั้งค่าหน้ากระดาษที่จะสแกนเป็น American standard (Letter size):
 • ยาว: 11 นิ้ว (279mm)
 • กว้าง: 8.5 นิ้ว (216mm)
 • ตั้งค่าของกระดาษในลักษณะขาวและดำ
 • ตั้งค่า dpi ความละเอียดที่ 300 (จุดต่อนิ้ว)
 • กรุณาเซฟข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ PDF หรือ JPEG ( ไฟล์ PDF จะดีกว่า)
 • ขนาดของไฟล์ไม่ควรเกิน 2 Mb
 

Hello World - Study Work Travel Internship Experience USA Australia UK IELTS Tax Refund

You are here: หน้าเเรก บริการต่างๆ การชำระคืนภาษี